ČSN EN 62133-2

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články a pro přenosné baterie z nich sestavené pro použití v přenosných aplikacích - Část 2: Lithiové systémy

Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for portable sealed secondary cells and for batteries made from them, for use in portable application - Part 2: Lithium systems


Tato část IEC 62133 stanovuje požadavky a zkoušky pro bezpečný provoz přenosných uzavřených plynotěsných lithiových akumulátorových článků a baterií obsahujících nekyselý elektrolyt v podmínkách zamýšleného použití a rozumně předvídatelného nesprávného použití.Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 62133-1:2017 dovoleno do 2020-03-14 používat dosud platnou ČSN EN 62133 ed. 2 (36 4379) z října 2013.

Změny proti předchozí normě

Popis změn proti předchozí normě je obsažen v článku Informativní údaje z IEC 62133-1:2017.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60050-482:2004 zavedena v ČSN IEC 60050-482:2005 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník (IEV) – Část 482: Primární a akumulátorové články a baterie

IEC 61960 zavedena v ČSN EN 61960 ed. 2 (36 4360) Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití

ISO/IEC Guide 51 zaveden v TNI POKYN ISO/IEC 51 (76 3503) Bezpečnostní hlediska – Směrnice pro jejich začlenění do norem

Souvisící ČSN

ČSN IEC 60050-351+A1:2013 Mezinárodní elektrotechnický slovník Část 351: Technologie řízení

ČSN EN 60051-1 Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství Část 1: Definice a všeobecné požadavky společné pro všechny části

ČSN EN 60664 (soubor) Koordinace izolace zařízení nízkého napětí

ČSN EN 61434 (36 4390) Akumulátorové články a baterie obsahující alkalický nebo jiný nekyselý elektrolyt Pokyny pro značení proudu v normách pro alkalické akumulátorové články a baterie

ČSN EN 62281 ed. 2 Bezpečnost lithiových primárních a akumulátorových článků a baterií během přepravy

ČSN ISO 7619-1 (62 1432)  Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer Stanovení tvrdosti vtlačováním - Část 1: Stanovení tvrdoměrem (tvrdost Shore)

ČSN EN 60127 (soubor) Miniaturní pojistky

ČSN EN  60738-1 Termistory – Přímo ohřívané s kladným teplotním součinitelem – Část 1: Kmenová specifikace

ČSN EN  60691 Tepelné pojistky – Požadavky a pokyny pro použití

Informativní údaje z IEC 62133-2:2017

Mezinárodní normu IEC 62133-2 vypracovala subkomise 21A Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty technické komise IEC/TC 21 Akumulátorové články a baterie.

Toto první vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání IEC 62133 z roku 2012 a tvoří jeho technickou revizí.

Toto vydání zahrnuje dále uvedené významné technické změny proti předchozímu vydání:

vyčlenění niklových systémů do samostatné části 1;

zahrnutí požadavků na knoflíkové články;

aktualizace montáže článků do baterií (5.6);

mechanické zkoušky [vibrace, ráz] (7.3.8.1, 7.3.8.2);

Součástí normy jsou přílohy vhodné pro tvorbu například návodu k použití:

Doporučení pro výrobce zařízení a osoby provádějící montáž baterií a Doporučení pro konečné uživatelePlatnost:  od 1. 11. 2017
Třídicí znak:  364379
Související normy:
ČSN EN 61809Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články
ČSN EN 62133 Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články a pro přenosné baterie z nich sestavené
ČSN EN 62133-2Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články a pro přenosné baterie z nich sestavené pro použití v přenosných aplikacích - Část 2: Lithiové systémy