Elektroda (článku)

f

Definice:elektroda — typ vodiče elektrického proudu, sloužící pro kontakt s nekovovými částmi obvodu (např. polovodič, elektrolyt, vakuum, prostor naplněný plynem). Elektrody jsou složeny z proudového kolektoru a aktivního materiálu. Používají se potenciometrické, svářecí nebo třeba medicínské elektrody; jsou též součástí galvanických článků. Podle chemických reakcí, které na nich vznikají, se dělí na anody a katody a podle jejich počtu na elektrody prvního a druhého druhu.elektroda připojená elektricky k jednomu pólový vývod — vodivá část zařízení, elektrického obvodu, nebo elektrické sítě, určená pro spojení tohoto zařízení, tohoto elektrického obvodu, nebo této elektrické sítě s jedním nebo více vnějšími vodiči.
Příklady nejběžnějších pólových vývodů:
Značení vývodů u akumulátorů
Různé pólové vývody v praxi
Viz též: kladný pólový vývod, záporný pólový vývod nebo chránič pólového vývodu.
pólovému vývodu
článek — základní funkční jednotka, skládající se ze sestavy elektrod, elektrolytu, nádoby, pólových vývodů a obvykle separátorů, která je zdrojem elektrické energie získávané přímou přeměnou chemické energie
článku
, která je v elektrickém dotyku s jeho elektrolyt — kapalina nebo tuhá látka obsahující pohyblivé ionty, které ji činí iontově vodivou
elektrolytem
a na které probíhá elektrodová reakce
Poznámka:
Sekce:482-02-21
Anglicky:(cell) electrode
Německy:Zellenelektrode, f
Francouzsky:électrode (d'un élément), f