Galvanický článek

m

Definice:druh elektrický zdroj — zařízení, které vyrábí elektrickou energii z jiného druhu energie. Tou může být například energie chemická (galvanické články: baterie, akumulátory, palivové články), mechanická (dynamo, alternátor), tepelná (termočlánky), sluneční (fotočlánky), nebo fyziologickáelektrického zdroje, jehož energie je odebírána z elektrochemické reakce probíhající uvnitř článek — základní funkční jednotka, skládající se ze sestavy elektrod, elektrolytu, nádoby, pólových vývodů a obvykle separátorů, která je zdrojem elektrické energie získávané přímou přeměnou chemické energie
článku
(na jeho elektroda — typ vodiče elektrického proudu, sloužící pro kontakt s nekovovými částmi obvodu (např. polovodič, elektrolyt, vakuum, prostor naplněný plynem). Elektrody jsou složeny z proudového kolektoru a aktivního materiálu. Používají se potenciometrické, svářecí nebo třeba medicínské elektrody; jsou též součástí galvanických článků. Podle chemických reakcí, které na nich vznikají, se dělí na anody a katody a podle jejich počtu na elektrody prvního a druhého druhu.elektrodách vzniká rozdíl potenciálu, daný chemickými reakcemi mezi nimi a elektrolyt — kapalina nebo tuhá látka obsahující pohyblivé ionty, které ji činí iontově vodivou
elektrolytem
, který je zdrojem elektromotorického napětí). Sestává ze dvou chemických fází oddělených tzv. solným můstkem nebo porézní deskou. Dělí se na primární článek — článek, který není určen k nabíjení elektrickým proudemprimární články (suchý článek — primární baterie obsahující elektrolyt, který je znehybněnsuchý, alkalický článek — článek obsahující alkalický elektrolyt. Alkalické články jsou nejčastěji konstruovány s katodou z oxydu manganičitého a anodou ze zinku v elektrolytu z roztoku hydroxidu draselného. Baterie z alkalických článků mají většinou větší trvanlivost než baterie uhlík-zinek.alkalický, stříbro-zinková akumulátorová baterie — akumulátorová baterie s alkalickým elektrolytem, jejíž kladná elektroda obsahuje stříbro a záporná elektroda zinekzinko-stříbřitý, lithiový článek — článek obsahující nevodný elektrolyt a zápornou elektrodu z lithia nebo obsahující lithium
lithiový
, Voltův, …) a sekundární (též akumulátorový článek — článek, který je určen k nabíjení elektrickým proudemakumulátorové) články (olověná akumulátorová baterie — viz akumulátorová baterie oxid olovičitý-olovoolověné, nikl-olověné, nikl-kadmiová akumulátorová baterie — viz akumulátorová baterie oxid nikelnatý-kadmiumnikl-kadmiové, Nikl-metalhydridová akumulátorová baterie — akumulátorová baterie, jejíž elektrolyt je vodný hydroxid draselný, kladná elektroda obsahuje nikl ve formě hydroxidu nikelnatého a záporná elektroda obsahuje vodík ve formě metalhydriduniklmetalhydridové, Lithium ion akumulátorová baterie — akumulátorová baterie, jejíž elektrolyt je organické rozpouštědlo a kladná a záporná elektroda využívají interkalovanou sloučeninu s lithiem
lithium-iontové
, …)
Anglicky:galvanic cell
Německy:Galvanische zelle, f
Francouzsky:cell de Galvani, n