Napětí akumulátoruDefinice:Je třeba rozlišovat napětí akumulátoru jmenovité a skutečné. Jmenovité napětí — vhodná přibližná hodnota napětí používaná k označení nebo identifikaci článku, baterie nebo elektrochemického systémuJmenovité napětí akumulátoru je stanoveno normou a bývá uváděno na výrobku. Jeho velikost se přibližně rovná průměrnému napětí při vybíjení za standardních podmínek. Jmenovité napětí NiCd a NiMH akumulátorového článku je 1,2 V, u Li-Ion akumulátorového článku to může být např. 3,6 V. Skutečné napětí je napětí naměřené na svorkách akumulátoru. Jeho velikost se mění v závislosti na teplotě, stavu nabití akumulátoru, na směru a velikosti protékajícího proudu a na celé řadě dalších faktorů. Pokud je měřeno napětí nezatíženého akumulátoru, jedná se o napětí naprázdno (článků nebo baterií) — napětí článku nebo baterie při nulovém vybíjecím proudunapětí naprázdno. Toto napětí musí být měřeno s velmi malou spotřebou (s velkým vnitřním odporem měřícího přístroje). Závislost napětí akumulátoru na množství náboje dodaného v průběhu nabíjení je zobrazena tzv. nabíjecími křivkami, průběh napětí při vybíjení akumulátoru (závislost napětí na množství odebraného náboje) je zobrazen pomocí tzv. vybíjecích křivek. U některých typů akumulátorů je výrobcem stanoveno maximální (nejvyšší povolené) konečné nabíjecí napětí — napětí dosažené na konci nabíjecí fáze při stanoveném konstantním proudu
nabíjecí napětí
, které nesmí být v žádném případě překročeno. Při vybíjení akumulátorů nesmí být akumulátor vybit na nižší hodnotu napětí, nežli je minimální (nejnižší povolené) vybíjecí napětí. Přestoupení obou výše uvedených mezních hodnot může mít za následek trvalé zničení akumulátoru. Podrobnosti budou uvedeny při popisu jednotlivých typů akumulátorů.
Poznámky: